Biện pháp tự vệ

Jordan
Jordan

12/08/2008

Pháp luật tự vệ của Jordan về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là Hiệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của Jordan.
EU
EU

12/08/2008

Pháp luật tự vệ của EU về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là HIệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của EU.
Nhật Bản
Nhật Bản

12/08/2008

Pháp luật tự vệ của Nhật Bản về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là Hiệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của Nhật Bản
Argentina
Argentina

12/08/2008

Pháp luật tự vệ của Argentina về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là HIệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của Argentina.
Australia
Australia

12/08/2008

Australia không có một quy định pháp luật cụ thể nào về việc áp dụng các biện pháp tự vệ. Tuy nhiên, khi cần thiết, hạn ngạch nhập khẩu sẽ được áp dụng theo Đạo luật thuế quan 1901 và tăng thuế quan theo Dự luật thuế quan.
Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật...
Trung Quốc
Trung Quốc

12/08/2008

Pháp luật tự vệ của Trung Quốc về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là Hiệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của EU.
12
Quảng cáo sản phẩm