Biện Pháp Tự Vệ

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 18/5/2017.

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

Dưới đây là số liệu cập nhật cáccuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thịtrường Việt Nam tính đến 31/8/2013.

Quảng cáo sản phẩm