Chống Bán Phá Giá

Có phải tất cả các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm bị điều tra đều có quyền tham gia vào quá trình điều tra không?

11/08/2008 12:00:00 SA

Về nguyên tắc, mỗi nhà sản xuất, xuất khẩu sản phẩm đang bị điều tra đều có quyền tham gia vào quá trình điều tra và được tính toán một biên độ bán phá giá riêng (tương ứng với mức độ bán phá giá thực tế của mình).

Các bên liên quan trong vụ điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00:00 SA

Các chủ thể được xem là “bên liên quan” trong vụ điều tra chống bán phá giá bao gồm: - Nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; nhà nhập khẩu sản phẩm đang bị điều tra; hiệp hội ngành nghề mà đại đa số thành viên của nó là các chủ thể nói trên; - Chính phủ nước xuất khẩu; - Nhà sản xuất các SPTT tại...

Quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá có thể được rà soát lại (review) không?

11/08/2008 12:00:00 SA

Quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá có thể được xem xét lại thông qua thủ tục rà soát lại. Việc rà soát lại có thể dẫn tới việc chấm dứt áp dụng thuế chống bán phá giá trước thời hạn hoặc, tiếp tục đặt thuế cho đến hết thời hạn 5 năm hoặc kéo dài thời hạn áp...

Thuế chống bán phá giá có hiệu lực trong bao lâu?

11/08/2008 12:00:00 SA

Về nguyên tắc, thuế chống bán phá giá sẽ chấm dứt sau 5 năm kể từ thời điểm quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu, sau khi tiến hành rà soát, đi đến kết luận là việc bán phá giá gây thiệt hại có nhiều khả năng tiếp...

Các yếu tố cần xem xét khi xác định thiệt hại thực tế (actual injury)?

11/08/2008 12:00:00 SA

Thiệt hại phải được xem xét trên tất cả các yếu tố và chỉ số kinh tế có thể có tác động đến thực trạng của ngành sản xuất, ví dụ: - Mức suy giảm thực tế và tiềm ẩn của doanh số, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất, tỷ lệ lãi đối với đầu tư, tỷ...
12345
Quảng cáo sản phẩm