Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

STT

Quốc gia

Thời điểm công nhận

1         

Ấn Độ

25/10/2009

2         

Achentina

17/04/2010

3         

Angola

07/04/2008

4         

Australia

27/02/2009

5         

Belarus

17/05/2010

6         

Brunei

03/05/2007

7         

Campuchia

03/05/2007

8         

Chi lê

07/09/2007

9         

Đức

10/03/2008

10     

Hàn Quốc

16/11/2009

11     

Indonesia

03/05/2007

12     

Lào

03/05/2007

13     

Malaysia

03/05/2007

14     

Mozambique

2010

15     

Myanmar

03/05/2007

16     

Nam Phi

24/05/2007

17     

New Zealand

27/02/2009

18     

Nga

06/07/2007

19     

Nhật Bản

30/10/2011

20     

Nicaragua

 

21     

Panama

2010

22     

Peru

03/12/2007

23     

Philipines

03/05/2007

24     

Singapore

03/05/2007

25     

Thái Lan

03/05/2007

26     

Trung Quốc

10/2004

27     

Ucraina

06/11/2007

28     

Venezuela

 

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại - VCCI

Quảng cáo sản phẩm