Xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

07/07/2017 12:00 - 18262 lượt xem

- Đề tài nghiên cứu: Xung đột quan điểm pháp lý về mối liên hệ giữa "những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ.

- Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu của Khoa Luật, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: 2017.
Tải tài liệu
Báo cáo tổng kết - Xung đột pháp lý về "những diễn tiến không lường trước được"
Quảng cáo sản phẩm