Giải quyết tranh chấp số DS191

07/01/2015 12:00 - 1238 lượt xem

Ecuador — Biện pháp chống phá giá cuối cùng với xi măng nhập khẩu từ Mexico

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Ecuador

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 12, 18; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

15 tháng 03 năm 2004Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm và không thông báo giải quyết khiếu nại

Do Mexico khởi kiện.

Ngày 15 tháng 03 năm 2000, Mexico yêu cầu tham vấn với Ecuador về biện pháp chống phá giá cuối cùng do Ecuador đưa ra trong Văn bản chính thức Số 361 ngày 14 tháng 01 năm 2000, áp dụng với xi măng nhập khẩu từ Mexico với mức giá thấp hơn mức thuế tại tiểu mục 2523.29.00, và các hành động của Ecuador trước khi áp dụng biện pháp đó. Mexico cho rằng biện pháp chống phá giá cuối cùng và các hành động trước đó, bao gồm cả việc áp dụng biện pháp chống phá giá tạm thời và khởi xướng điều tra, đã vi phạm các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18 và Phụ lục II của Hiệp định chống phá giá cũng như là Điều VI của GATT 1994, không kể đến những quy định khác.

Nguồn: wto.org
Quảng cáo sản phẩm