Giải quyết tranh chấp số DS393

24/06/2014 12:00 - 1331 lượt xem

Chi lê - Các biện pháp chống bán phá giá đối với bột mỳ nhập khẩu từ Achentina

 Nguyên đơn:  Achentina
 Bị đơn:  Chi lê
 Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) Hiệp định Thành lập WTO: Điều  XVI
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 5.2,5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 6.1, 6.1.3, 6.2, , 6.8,6.10, 6.14, 7.1, 7.5, 9.2, 9.3, 12.1, 12.1.1,12.2, 12.2.1, 2.1, 2.2, 18.1, 18.3, 18.4,2.2.1, 2.2.2, 2.4
GATT 1994: Điều  VI
 
Ngày nhận được yêu cầu tham vấn 
    14/05/2009

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Tháng 4/2008, Chi lê khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với bột mỳ (wheat flour) nhập khẩu từ Achentina. Tháng 7/2008 và 1/2009, Chi lê lần lượt áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời và chính thức đối với sản phẩm này (đều ở mức 30,3% giá hàng)

Ngày 14/05/2009, Achentina yêu cầu tham vấn với Chi lê liên quan đến cácbiện pháp chống bán phá giá mà nước này áp dụng đối với bột mỳ nhập khẩu từ Achentina, cũng như các quy định về chống bán phá giá của Chi Lêmà theo Achentina là vi phạm các hiệp định của WTO. Cụ thể, nhưng khônghạn chế ở:

-    Điều 1, 2 (2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 và 2.4), 3 (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 và 3.8), 5 (5.2, 5.3, 5.4 và 5.8), 6 (6.1, 6.1.3, 6.2, 6.6, 6.8 và 6.10), 7 (7.1 và 7.5), 9 (9.2 và 9.3), 12 (12.1, 12.1.1, 12.2 và 12.2.1), 13, 18 (18.1 và 18.3) và Phụ lục II của Hiệp định ADA;

-    Điều VI của GATT 1994;  và

-    Điều XVI của Hiệp định Marrakech.

Phạm vi khiếu nại của Achentina là cuộc điều tra dẫn đến các kết luận tạm thời và cuối cùng kể trên. Bên cạnh đó, Achentina cũng khiếu nại cácquy định về chống bán phá giá của Chi lê trong Điều luật 18,525 và trong Nghị định 575 của Bộ Tài chính Chi lê. Achentina cho rằng các quy định này vi phạm các nghĩa vụ của Chi lê theo các hiệp định WTO, cụ thể,nhưng không hạn chế ở:  

-    Điều 1, 2 (2.1), 5 (5.1, 5.2, 5.4 và 5.10), 6 (6.14), 7 (7.1(i) và (ii), 7.3 và 7.4), 13, 18 (18.1, 18.3 và 18.4) của Hiệp định ADA;

-    Điều VI của GATT 1994;  và

-    Điều XVI.4 của Hiệp định Marrakech.

Ngoài ra, Achentina cũng mở rộng khiếu nại của mình đối với tất cả các sửa đổi, gia hạn, biện pháp thực hiện hay nói chung là tất cả các biện pháp liên quan.
 

Quảng cáo sản phẩm