Giải quyết tranh chấp số DS404

24/06/2014 12:00 - 3134 lượt xem

 

Hoa Kỳ — Biện pháp chống bán phá giá đối vớisản  phẩm tôm của Việt Nam

Ban Hội thẩm được thành lập ngày 26/07/2010

 Tiêu đề:

US — Tôm (Việt Nam)

Nguyên đơn:

Việt Nam

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

Trung Quốc; Liên minh Châu Âu; Ấn Độ; Nhật Bản; Hàn Quốc, Mexico; Thái Lan

Các Hiệp định liên quan:
(được đề cập trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới: Điều XVI:4
Nghị định thư gia nhập: Chống bán phá giá (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 6.8, 6.10, 9.1, 9.3, 9.4, 11.2, 11.3, 2.1, 18.1, 18.4, 2.4, 2.4.2
GATT 1994: Điều I, II, VI:1, VI:2(a)

Yêu cầu tham vấn ngày:

01/02/2010

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật ngày 11/5/2011

Tham vấn

Do Việt Nam khởi kiện

Ngày 1/2/2010, Việt Nam gửi yêu cầu tham vấn tới Hoa Kỳ liên quan đến một số biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam. Ngoài những rà soát hành chính và rà soát đối với các nhà nhập khẩu mới, tham vấn còn đề cập đến một số điều luật, quy định, thực tiễn và thủ tục hành chính của Hoa Kỳ bao gồm cả phương pháp “quy về 0”.

Việt Nam cho rằng các biện pháp này không phù hợp với nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo:

- Điều I, II, VI:1 và VI:2 của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994);

- Một số điều khoản của Hiệp định về Chống bán phá giá;

- Điều XVI: 4 của Hiệp định WTO; và

- Nghị định thư gia nhập của Việt Nam.

Ngày 12/02/2010, Liên minh Châu Âu và Nhật bản đã yêu cầu được tham gia tham vấn. Ngày 15/02/2010, Thái Lan cũng yêu cầu được tham gia tham vấn.

Ngày 7/4/2010, Phía Việt Nam yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 20/4/2010, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.

Quá trình Hội thẩm và Phúc thẩm

Tại cuộc họp ngày 18/05/2010, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp trong WTO (DSB) đã quyết định thành lập Ban Hội thẩm. Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico và Thái Lan tham gia với vai trò các Bên thứ ba. Tiếp theo là Trung Quốc và Ấn Độ tham gia là các Bên thứ ba. Ngày 14/7/2010, Việt Nam đề nghị Tổng Giám Đốc xác định thành phần Ban Hội thẩm. Ngày 26/7/2010, thành phần Ban Hội thẩm được xác định. Ngày 10/1/2011, Chủ tịch Ban hội thẩm thông báo thời gian làm việc tới DSB sau khi tham vấn các bên liên quan và thống nhất thời hạn ban hành báo cáo cuối cùng là ngày 22/04/2011. Do một số mâu thuẫn không lường trước, Ban Hội thẩm dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng tới các bên vào ngày 06/5/2011. Ngày 19/6/2011, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB rằng báo cáo cuối cùng sẽ được ban hành tới các bên vào cuối tuáng 5/2011

Quảng cáo sản phẩm