Giày da - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006 12:00 - 4032 lượt xem

Đây là vụ kiện do EU khởi xướng, mức thuế chống bán phá giá cuối cùng là 10%.

Ngày 22/12/2009 EU ra quyết định gia hạn áp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng, mức thuế: 10%

Ngày  16/03/2011, Ủy ban Châu Âu ra thông báo chính thức ngừng áp đặt biện pháp chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam kể từ ngày 01/04/2011.

Vụ kiện kết thúc.

Một số thông tin liên quan sau khi dừng áp thuế chống bán phá giá:

Ngày 04/02/2016, CJEU đã ban hành phán quyết cho rằng việc quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam bị vô hiệu một phần do Ủy ban Châu Âu đã tiến hành điều tra không phù hợp với quy định liên quan đến đối xử như nền kinh tế thị trường "Market economy treatment - MET" và đối xử riêng rẽ "Individual Treatment - IT" đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Ngày 17/03/2016, ủy ban Châu Âu (EC) đã ban hành thông báo về việc tiến hành rà soát Quyết định số 1472/2006 áp thuế chống bán phá giá đới với sản phẩm giày mũ da (certeain leather footwear) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.
 

Tải tài liệu
Initiation
Preliminary
Definitive
NEM evidences
Impact on consumer price
Q&A
Quotes
Disclosure
Regulation after expiry review
Notice expiry AD measures
Quảng cáo sản phẩm