Giày da - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006 12:00 - 4411 lượt xem

<p>Đ&acirc;y l&agrave; vụ kiện do EU khởi xướng, mức thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; cuối c&ugrave;ng l&agrave; 10%.<br /> <br /> Ng&agrave;y 22/12/2009 EU ra quyết định gia hạn &aacute;p thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; th&ecirc;m 15 th&aacute;ng, mức thuế: 10%<br /> <br /> Ng&agrave;y&nbsp;16/03/2011, Ủy ban Ch&acirc;u &Acirc;u ra th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức ngừng &aacute;p đặt biện ph&aacute;p chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đối với gi&agrave;y mũ da Việt Nam kể từ ng&agrave;y 01/04/2011.<br /> <br /> <span new="" style="font-family: Arial, Verdana, " text-align:="" times="" word-spacing:="">Vụ kiện kết th&uacute;c.</span><br /> <br /> <em><strong>Một số th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan sau khi dừng &aacute;p thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute;:</strong></em><br /> <br /> Ng&agrave;y 04/02/2016, CJEU đ&atilde; ban h&agrave;nh ph&aacute;n quyết cho rằng việc quyết định &aacute;p thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đối với sản phẩm gi&agrave;y&nbsp;mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc v&agrave; Việt Nam bị v&ocirc; hiệu một phần do Ủy ban Ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; tiến h&agrave;nh điều tra kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với quy định li&ecirc;n quan đến đối xử như nền kinh tế thị trường &quot;Market economy treatment - MET&quot; v&agrave; đối xử ri&ecirc;ng rẽ &quot;Individual Treatment - IT&quot; đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.<br /> <br /> Ng&agrave;y 17/03/2016, ủy ban Ch&acirc;u &Acirc;u (EC) đ&atilde; ban h&agrave;nh th&ocirc;ng b&aacute;o về việc tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t Quyết định số 1472/2006 &aacute;p thuế chống b&aacute;n ph&aacute; gi&aacute; đới với sản phẩm gi&agrave;y mũ da (certeain leather footwear) nhập khẩu từ Trung Quốc v&agrave; Việt Nam<br /> <br /> <u><em><strong>Hồ sơ vụ kiện c&oacute; trong c&aacute;c tệp đ&iacute;nh k&egrave;m dưới đ&acirc;y:</strong></em></u></p>
Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong
2 Dieu tra so bo
3 Dieu tra chung cuoc
4 Bang chung NEM
5 Tac dong cua gia tieu thu
6 Q&A
7 Trich dan
8 Thong bao cong khai
9 Quy dinh sau khi het han xem xet
10 Thong bao het han ap dung bien phap chong ban pha gia
Quảng cáo sản phẩm