Hiệp định nông nghiệp.

21/07/2008 12:00 - 2043 lượt xem

Hàng nông sản vốn lànhóm mặt hàng nhạy cảm trong thương mại quốc tế. Vì vậy, không dễ đạt được thoảthuận về mở cửa thị trường và cắt giảm các hình thức trợ cấp cho loại hàng này.Sau nhiều vòng đàm phán khó khăn, các nước đã thống nhất một cơ chế thương mạiriêng cho hàng nông sản, thể hiện tại Hiệp định nông nghiệp.

Tải tài liệu
1-9 nong nghiep.pdf 2986.62 KB
Quảng cáo sản phẩm