Hiệp định về biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguard Measures)

06/08/2008 12:00 - 6072 lượt xem

Hiệp định về biện pháp tự vệ(Hiệp định SG)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến tự vệ (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).

Tải tài liệu
Hiep dinh ve tu ve - Tieng Viet.doc 86 KB
Agreement on safeguards.pdf 66.88 KB
Quảng cáo sản phẩm