Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

04/12/2006 12:00 - 1865 lượt xem

Nghị định của Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Tải tài liệu
Nghi dinh ve Hoi dong xu ly AD,AS, Tuve.pdf 168.41 KB
Quảng cáo sản phẩm