Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

06/08/2008 12:00 - 3056 lượt xem

Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Tải tài liệu
Nghi Dinh so 4-2006.DOC 31.5 KB
Quảng cáo sản phẩm