Quy định TBT của các nước thành viên WTO trong bối cảnh Covid-19

03/07/2020 12:00 - 55 lượt xem

Ban thư ký WTO xây dựng một báo cáo ngắn về các chính sách liên quan tới tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các nước Thành viên WTO ban hành nhằm đối phó với dịch Covid 19. Theo thống kê của Ban thư ký WTO, khoảng ½ số biện pháp này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho thương mại trong bối cảnh dịch bệnh.

Chiếm 2/3 trong số các thông báo là tiêu chuẩn và biện pháp quản lý đối với thực phẩm và sản phẩm y tế thực hiện theo nghĩa vụ của Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS).

Báo cáo của Ban thư ký nêu rõ phần lớn thông báo liên quan tới COVID - 19 được gửi dưới dạng khẩn cấp nhằm đáp ứng áp lực về vấn đề y tế trong thời gian dịch bệnh. Những biện pháp này tập trung vào các thiết bị bảo hộ cá nhân, thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm… và bao gồm các nội dung chính như thủ tục chứng nhận, đảm bảo sản phẩm y tế an toàn; đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm thông qua tạm dừng yêu cầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật; giải quyết rủi ro COVID-19 từ động vật sống trong thương mại quốc tế. 

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây

Nguồn: WTO
Tải tài liệu
Bao cao cua WTO
Quảng cáo sản phẩm