Quyết định thí điểm giám sát tự động với hàng hóa XNK đường hàng không Nội Bài

31/10/2017 12:00 - 1779 lượt xem

Ngày 13/10, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 

Hướng dẫn lấy số quản lý hàng hóa

Quyết định này áp dụng thí điểm đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh có cửa khẩu xuất (địa điểm xếp hàng khai trên tờ khai XK) hoặc cửa khẩu nhập (địa điểm dỡ hàng khai trên tờ khai NK) là cảng hàng không quốc tế Nội Bài thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội.

Theo Quyết định, người khai hải quan, DN kinh doanh dịch vụ vận tải thực hiện thủ tục hải quan liên quan đến hoạt động XK, NK, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK trên tờ khai hải quan.

*Nguyên tắc khai báo số quản lý hàng hóa NK, XK trên tờ khai hải quan điện tử được thực hiện như sau:

1. Đối với “Số quản lý hàng hóa NK”, khai vào tiêu chí “1.26 - Số vận đơn” trên tờ khai NK, người khai hải quan sử dụng tổ hợp thông tin gồm: Năm + Số vận đơn chủ (MAWB) + Số vận đơn thứ cấp (HAWB). 

“Số quản lý hàng hóa NK” khai báo theo nguyên tắc kết hợp liên tiếp và theo đúng thứ tự của 3 chỉ tiêu thông tin “Năm”, “Số vận đơn chủ (MAWB)” và “Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”. Giữa các chỉ tiêu thông tin này không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như *, #, &, @, /.... Trong đó,

- “Năm”: là năm phát hành vận đơn chủ (MAWB) và theo định dạng “YYYY”;

- “Số vận đơn chủ (MAWB)”: là số hiệu quy định trên vận đơn hàng không do hãng vận chuyển hàng không quốc tế phát hành để chuyên chở hàng hóa. Ví dụ: số vận đơn chủ: 131 NRT 29038656 do hãng hàng không Japan Airline (JAL) cấp ngày 03/10/2017;

- “Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”: là số hiệu quy định trên vận đơn do đại lý vận tải, giao nhận phát hành (fowarder) trong đó tên người nhận hàng trên vận đơn là người NK trên tờ khai hải quan.

Ví dụ, người khai hải quan nhận được bộ hồ sơ với thông tin số vận đơn như sau:
- Số vận đơn chủ (MAWB): 131 NRT 29038656 cấp ngày 03/10/2017
- Số vận đơn thứ cấp (HAWB): KKLHB5587
Khai số quản lý hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan như sau: "2017131NRT29038656 KKLHB5587"

- Trong trường hợp người gửi hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ vận tải của hãng hàng không để vận chuyển mà không thông qua đại lý giao nhận (forwarder), do đó không có vận tải đơn thứ cấp (HAWB) thì bỏ trống phần ghi số vận tải đơn thứ cấp (HAWB).

Ví dụ, chủ hàng nhận được bộ hồ sơ với thông tin như sau: 
- Số vận đơn chủ (MAWB): 131 NRT 29038656 cấp ngày 03/10/2017
Khai số quản lý hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan như sau: "2017131NRT29038656"

2. Đối với “Số quản lý hàng hóa XK”, được cơ quan Hải quan cấp tự động trên Hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ pus.customs.gov.vn). trước khi đăng ký tờ khai hàng XK, người khai hải quan đăng nhập Hệ thống này để lấy “Số quản lý hàng hóa XK” cho lô hàng.

Sau khi lấy được “Số quản lý hàng hóa XK”, người khai hải quan khai “Số quản lý hàng hóa XK” được cấp vào tiêu chí “2.24 – Số vận đơn” trên tờ khai điện tử hàng XK.

Xử lý sự cố 24/7 

Quyết định 2061, cũng hướng dẫn các nội dung liên quan đến giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không; giám sát hải quan đối với hàng hóa XK đã được thông quan, đã đưa vào khu vực giám sát hải quan (toàn bộ hoặc một phần) nhưng thay đổi kho hàng không xuất hàng; quy định về phối hợp, trao đổi thông tin và khi Hệ thống gặp sự cố.

Chẳng hạn, khi Hệ thống hải quan và Hệ thống DN không trao đổi được thông tin (gặp sự cố), DN, chậm nhất 1 giờ kể từ thời điểm gặp sự cố, gửi văn bản thông báo cơ quan Hải quan về việc gặp sự cố để phối hợp xử lý nhằm đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất NK hàng hóa, ghi nhận sự cố vào sổ theo dõi. Đồng thời, căn cứ danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (bản giấy) để cho phép hàng hóa XK được xếp lên phương tiện vận tải XK, hàng hóa NK đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan. Thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan ngay khi Hệ thống được khắc phục sự cố.

Với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan bố trí bộ phận hỗ trợ (Help Desk) để tiếp nhận thông tin phản ánh về sự cố, hướng dẫn và xử lý sự cố theo quy định.

Cục Hải quan Hà Nội bố trí công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận và xử lý sự cố 24/7 đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất NK hàng hóa, ghi nhận sự cố vào sổ theo dõi...

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 16/10/2017 đến thời điểm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực thi hành.

Chi tiết Quyết định được đính kèm dưới đây.

 


 
Tải tài liệu
2061/QĐ-BTC
Quảng cáo sản phẩm