Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/04/2015

01/05/2015 12:00 - 1733 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/4/2015.
Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
 
Tải tài liệu
adp-stat-index-e-pdf
sg-initiations-sectoral-by-rep-member-pdf
sg-measures-sectoral-by-rep-member-pdf
sg-initiations-by-rep-member-pdf
sg-measures-by-rep-member-pdf
Quảng cáo sản phẩm