Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2015

29/07/2016 12:00 - 1899 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/12/2015.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).
 
Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
adpstatindexe
sginitiationssectoralbyrepmember
sgmeasuressectoralbyrepmember
sginitiationsbyrepmember
sgmeasuresbyrepmember
Quảng cáo sản phẩm