Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2015

29/07/2016 12:00 - 1395 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 30/12/2015.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).
 
Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
adpstatindexe Lượt tải : 0
sginitiationssectoralbyrepmember Lượt tải : 0
sgmeasuressectoralbyrepmember Lượt tải : 0
sginitiationsbyrepmember Lượt tải : 0
sgmeasuresbyrepmember Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm