Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013 12:00 - 1677 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2012.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
AD Initiations by exporting country 2012
AD Initiations by reporting member 2012
AD Initiations by sectoral.2012
AD Initiations reporting member vs exporting country 2012
Harmonized system section headings
AD_Measures by exporting country2012
AD_Measures by reporting country 2012
AD_Measures by reporting member vs Exporting country
AD_Measures by sectoral
AD sectoral distribution of initiations by exporting country 2012
AD Sectoral distribution of measure by exporting 2012
AD Sectoral distribution of measure by reporting 2012
AD sectoral distribution of initiations by exporting country 2012
AD Sectoral distribution of measure by exporting 2012
AD Sectoral distribution of measure by reporting 2012
Quảng cáo sản phẩm