Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2014

Dưới đây là số liệu của WTO về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2014.

Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).
 
Nguồn: www.wto.org
Tải tài liệu
adp_statindex_e.pdf Lượt tải : 0
ad-initiations-by-rep-mem-pdf Lượt tải : 0
ad-initiations-by-sector-pdf Lượt tải : 0
ad-measures-by-rep-mem-pdf Lượt tải : 0
ad-measures-by-sector-pdf Lượt tải : 0
ad-sectoral-initiations-by-rep-mem-xls Lượt tải : 0
ad-sectoral-measures-by-rep-mem-xls Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm