So sánh các biện pháp tự vệ trong những Hiệp định thương mại khu vực và song phương trong thời gian gần đây

02/08/2017 12:00 - 3164 lượt xem

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Willemien Viljoen sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà đàm phán và các bên liên quan những phân tích dựa trên bằng chứng về tác động của các cuộc đàm phán thương mại song phương và khu vực gần đây đối với khả năng sử dụng biện pháp tự vệ của các nước đang phát triển để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự biến động về khối lượng hàng nhập khẩu hoặc sự chênh lệch về giá cả. 
Tải tài liệu
So sánh các biện pháp tự vệ trong những Hiệp định thương mại khu vực và song phương trong thời gian gần đây
Quảng cáo sản phẩm