Thông tư quy định về thủ tục hải quan; ... và quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

16/09/2014 12:00 - 4870 lượt xem

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2013;

Bãi bỏ Thông tư 106/2005/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các khoản bảo đảm thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Tải tài liệu
TT12813BTC
Quảng cáo sản phẩm