Chống Bán Phá Giá

Sản phẩm tương tự là sản phẩm giống hệt (về tất cả các đặc tính) với sản phẩm bị điều tra. Trường hợp không có sản phẩm nào như vậy thì sản phẩm tương tự là sản phẩm mặc dù không giống hệt nhưng có nhiều đặc điểm gần giống với sản phẩm bị điều tra.

Sản phẩm bị điều tra (Subject merchandise): là những sản phẩm nhập khẩu bị kiện bán phá giá và là loại sản phẩm sẽ bị áp đặt thuế chống bán phá giá nếu quyết định chống bán phá giá được ban hành.

Thiệt hại là những tổn thất mà ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu phải chịu do việc hàng nhập khẩu bán phá giá gây ra (thể hiện ở mức suy giảm về doanh số, lợi nhuận, thị phần, năng suất, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư, giá,…).

Thông báo khởi xướng điều tra là việc công khai quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá của cơ quan có thẩm quyền trên Công báo. Các thời hạn điều tra được tính bắt đầu từ thời điểm có Thông báo khởi xướng điều tra này. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng phát sinh...

Thông tin là tất cả các tài liệu, chứng cứ và các thông tin khác mà các bên cung cấp hoặc cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình điều tra. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tạo điều kiện để các bên liên quan cung cấp thông tin, tiếp cận các thông tin (trừ thông tin mật)...

Thông tin mật là thông tin mà bản thân nó có tính bảo mật (thông tin mà khi công bố sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho đối thủ hoặc ảnh hưởng xấu đến người cung cấp/giữ thông tin) hoặc thông tin mà bên liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra dưới dạng thông tin mật.

Thông tin sẵn có là thông tin mà cơ quan điều tra có thể tìm kiếm được, được sử dụng để thay thế cho những thông tin mà bên liên quan đã từ chối không cung cấp, không cho tiếp cận hoặc cung cấp với nội dung sai lệch. Thông tin sẵn có được sử dụng khi bên liên quan không...

Bảng câu hỏi là một mẫu bao gồm các câu hỏi chi tiết về tình hình sản xuất, bán hàng, về các loại chi phí, về thiệt hại…để các bên liên quan trả lời và gửi về cơ quan điều tra.

123456
Quảng cáo sản phẩm