Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam


Cam kết chung về Dịch vụ

08/06/2009
Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong WTO. Vậy hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO bao gồm những gì?

Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán

08/06/2009
Để tìm hiểu Việt Nam có cam kết những dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán nào khi gia nhập WTO?

Cam kết WTO về Kế toán, Kiểm toán, Dịch vụ Thuế - Bảo hiểm

08/06/2009
Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm?

Cam kết WTO về Phân phối - Logistics

08/06/2009
Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO?

Cam kết WTO về Chuyển phát và Viễn thông

07/05/2009
Dịch vụ viễn thông và một phân ngành của nó là dich vụ chuyển phát sẽ có những điều chỉnh như thế nào sau khi Việt Nam gia nhập WTO?

Cam kết WTO về các Dịch vụ kinh doanh

07/05/2009
Để tìm hiểu: Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết mở cửa trong những dịch vụ kinh doanh nào? Các cam kết mở cửa đó như thế nào?

Cam kết WTO về Vận tải

07/05/2009
Việt Nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập WTO? Doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại có thể cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng tại Việt Nam?

Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước Doanh nghiệp nhà nước

07/05/2009
Doanh nghiệp thương mại nhà nước là gì? Trong cam kết WTO, "Doanh nghiệp nhà nước" được hiểu như thế nào? WTO quy định như thế nào về Doanh nghiệp thương mại nhà nước? Trước khi gia nhập WTO Việt Nam duy trì những Doanh nghiệp thương mại nhà nước nào?

Cam kết chung về Thuế quan

27/04/2009
Việt Nam đã đàm phán những vấn đề gì về thuế quan trong WTO? Mức độ cam kết mở cửa thị trường hàng hoá của Việt Nam trong WTO như thế nào?

Cam kết WTO về Thuế nội địa

27/04/2009
Để tìm hiểu: Thuế nội địa bao gồm những loại nào? WTO có quy định gì về việc áp dụng thuế nội địa? Nguyên tắc đối xử quốc gia về thuế nội địa bao gồm những nội dung nào?
Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.