Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)
06/08/2008

Hiệp định về Chống trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến trợ cấp và biện pháp đối kháng (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).

Tải tài liệu
Hiep dinh WTO ve Chong tro cap va Cac bien phap doi khang - Ban TV.doc423 KB
Agreement on Subsidies and countervailing measures.pdf230.88 KB
Hiện đang có 0 users5 khách trực tuyến.