Việt Nam

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

04/12/2006

Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Pháp lệnh quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Pháp lệnh quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

04/12/2006

Pháp lệnh của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội số 20/2004/PL-UBTVQH11 quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước
Đề án biện pháp phòng vệ chính đáng đối với hàng hóa sản xuất trong nước

26/11/2006

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại khi hàng rào thuế quan trên thế giới đang chịu sức ép cắt giảm các nước bắt đầu chú ý nhiều tới các biện pháp phòng vệ đối với hàng hoá sản xuất trong nước.
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống  bán phá giá và thuế chống trợ cấp
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

26/11/2006

Thông tư của Bộ tài chính số 106/2005/TT-BTC hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
12
Quảng cáo sản phẩm