Việt Nam

Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

25/01/2018

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Luật Quản lý ngoại thương
Luật Quản lý ngoại thương

01/08/2017

Luật Quản lý Ngoại thương  số 05/2017/QH14, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12-6-2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương.
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống  bán phá giá và thuế chống trợ cấp
Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

06/08/2008

Thông tư của Bộ Tài chính số 106/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

06/08/2008

Nghị định Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và Tự vệ.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

06/08/2008

Nghị định số 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Pháp lệnh về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Pháp lệnh về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

06/08/2008

Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 về Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Quảng cáo sản phẩm