WTO

Hiệp định về Chống bán phá giá
Hiệp định về Chống bán phá giá

19/05/2008

Một biện pháp chống bán phá giá sẽ chỉ được áp dụng trong những trường hợp quy định trong Điều VI của GATT 1994 và chiểu theo các cuộc điều tra được khởi xướng và tiếnhành phù hơp với các điều khoản của Hiệp định này
Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới
Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới

04/12/2006

Luật mẫu về Chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Quảng cáo sản phẩm