WTO

Giới thiệu Hiệp định về biện pháp tự vệ (Hiệp định SG)
Giới thiệu Hiệp định về biện pháp tự vệ (Hiệp định SG)

06/08/2008

Hiệp định về biện pháp tự vệ cho phép nước nhập khẩu hạn chế nhập khẩu trong giai đoạn tạm thời, nếu sau khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xác định rằng nhập khẩu đang diễn ra với số lượng tăng lên ( hoặc tuyệt đối hoặc tương đối so với sản xuất trong nước) gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước sản xuất ra mặt hàng tương tự hoặc sản phẩm trực tiếp cạnh tranh. Hơn nữa, Hiệp định còn quy định rằng những biện pháp ấy có thể ở dạng tăng thuế hơn mức thuế suất rang buộc hoặc đặt ra những hạn chế định lượng thông thường được áp dụng trên cơ sở MFN (tối huệ quốc) đối với nhập khẩu từ mọi nguồn.
Hiệp định về biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguard Measures)
Hiệp định về biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguard Measures)

06/08/2008

Hiệp định về biện pháp tự vệ(Hiệp định SG)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến tự vệ (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).
Quảng cáo sản phẩm