Hiệp định về các biện pháp Tự vệ theo điều XIX, GATT 1994

21/08/2022 05:11 - 8 lượt xem

The Agreement on Safeguards (“SG Agreement”) sets forth the rules for application of safeguard measures pursuant to Article XIX of GATT 1994

Tải tài liệu
The Agreement on Safeguards
Quảng cáo sản phẩm