Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

25/01/2018 12:00 - 1779 Views

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định này là điều kiện áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời khi có 4 yếu tố:

 Có sự gia tăng nhập khẩu quá mức của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra; Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng; Việc gia tăng nhập khẩu quá mức là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trong của ngành sản xuất trong nước; Việc chậm áp dụng biện pháp tự vệ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau.

Biện pháp tự vệ tạm thời chỉ được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung. Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định đình chỉ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước thời hạn trong trường hợp cần thiết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tải tài liệu
Nghi dinh so 10 2018 ND CP ve PVTM
Quảng cáo sản phẩm