Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

06/08/2008 12:00 - 2770 lượt xem

Nghị định Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và Tự vệ.
Tải tài liệu
Nghi dinh ve Hoi dong xu ly AD,AS, Tuve
Quảng cáo sản phẩm