Chống bán phá giá, chống độc quyền và cạnh tranh

01/11/2013 12:00 - 35958 lượt xem

Tác giả:Constantin Colonescu

Tóm lươc

Bài viết này nghiên cứu mô hình cạnh tranh không hoàn hảo ở hai quốc gia, hai công ty nhằm chứng minh rằng chính sách chống độc quyền có thể là phản cạnh tranh cả trong nước và quốc tế. Chống bán phá giá có tác động thúc đẩy cạnh tranh tại thị trường nước ngoài. Tại thị trường nội địa, chống bán phá giá cản trở cạnh tranh trong một khuôn khổ nhất định tuy nhiên lại thúc đẩy cạnh tranh trong một trò chơi lặp đi lặp lại. Tác động cản trở cạnh tranh của chống bán phá giá đươc thể hiện tăng cường bởi chính sách chống độc quyền trong nước. Nếu chính sách chống độc quyền kết hợp cùng chính sách thương mại, phúc lợi sẽ mang tính nhạy cảm đối với chống độc quyền hơn là chống bán phá giá. Vì thế, chống bán phá giá và chống độc quyền là hai chính sách thay thế không hoàn hảo.

Quảng cáo sản phẩm