Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2009

01/01/2010 12:00 - 1726 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2009.
Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
 
Tải tài liệu
Safeguard Initiation by Sector
Safeguard Measure by reporting member
Safeguard Measure by Sector
Safeguard sectoral distribution of initiation by reporting member
Safeguard sectoral distribution of measure by reporting member
Harmonized system section headings
Safeguard Initiation by reporting member
Quảng cáo sản phẩm