Chống Bán Phá Giá

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế biện pháp phòng vệ thương mại do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2023.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2023.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra CBPG do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

Các tin khác »

Chống Trợ Cấp

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2023.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2021.

Các tin khác »

Biện Pháp Tự Vệ

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2023.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2021.

Các tin khác »