WTO

Giới thiệu Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM)
Giới thiệu Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM)

06/08/2008

Những quy tắc GATT về trợ cấp quy định trong điều XVI được làm rõ và nêu chi tiết tại Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) và Hiệp định nông nghiệp. Nói rộng ra, các điều khoản của Hiệp định SCM áp dụng cho các sản phẩm công nghiệp; còn các điều khoản của Hiệp định nông nghiệp áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp.
Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)
Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

06/08/2008

Hiệp định về Chống trợ cấp và Các biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến trợ cấp và biện pháp đối kháng (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).
Giới thiệu Hiệp định về biện pháp tự vệ (Hiệp định SG)
Giới thiệu Hiệp định về biện pháp tự vệ (Hiệp định SG)

06/08/2008

Hiệp định về biện pháp tự vệ cho phép nước nhập khẩu hạn chế nhập khẩu trong giai đoạn tạm thời, nếu sau khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xác định rằng nhập khẩu đang diễn ra với số lượng tăng lên ( hoặc tuyệt đối hoặc tương đối so với sản xuất trong nước) gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước sản xuất ra mặt hàng tương tự hoặc sản phẩm trực tiếp cạnh tranh. Hơn nữa, Hiệp định còn quy định rằng những biện pháp ấy có thể ở dạng tăng thuế hơn mức thuế suất rang buộc hoặc đặt ra những hạn chế định lượng thông thường được áp dụng trên cơ sở MFN (tối huệ quốc) đối với nhập khẩu từ mọi nguồn.
Hiệp định về biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguard Measures)
Hiệp định về biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguard Measures)

06/08/2008

Hiệp định về biện pháp tự vệ(Hiệp định SG)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến tự vệ (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).
Hiệp định về Chống bán phá giá
Hiệp định về Chống bán phá giá

19/05/2008

Một biện pháp chống bán phá giá sẽ chỉ được áp dụng trong những trường hợp quy định trong Điều VI của GATT 1994 và chiểu theo các cuộc điều tra được khởi xướng và tiếnhành phù hơp với các điều khoản của Hiệp định này
Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới
Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới

04/12/2006

Luật mẫu về Chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).