Hiệp định về biện pháp tự vệ (Agreement on Safeguard Measures)

06/08/2008 12:00 - 8763 lượt xem

Hiệp định về biện pháp tự vệ(Hiệp định SG)bao gồm các nguyên tắc chung có liên quan đến tự vệ (mà tất cả các thành viên WTO phải tuân thủ).

Tải tài liệu
Agreement on safeguards
Quảng cáo sản phẩm