Hiệp định về Chống bán phá giá

19/05/2008 12:00 - 15127 lượt xem

Một biện pháp chống bán phá giá sẽ chỉ được áp dụng trong những trường hợp quy định trong Điều VI của GATT 1994 và chiếu theo các cuộc điều tra được khởi xướng và tiếnhành phù hơp với các điều khoản của Hiệp định này. Các điều khoản dưới đây điều chỉnh việc áp dụng Điều VI của GATT 1994 trong trường hợp hành động chống bán phá giá được thực hiện theo luật và quy định về chống bán phá giá.
Tải tài liệu
Hiep dinh WTO ve antidumping
Agreement WTO on anti-dumping
Quảng cáo sản phẩm