Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013 12:00 - 2116 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2012.
Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).
 
Nguồn: www.wto.org
 
Tải tài liệu
Harmonized system section headings
SG Initiations By Reporting Member 03.2013
SG Initiations By Sector 03.2013
SG sectoral distribution Initiations by reporting member 03.2013
SG Measures by reporting member 03.2013
SG Measures By Sector 03.2013
SG Sectoral Measures by reporting member 04.2012
Quảng cáo sản phẩm