Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2009

01/01/2010 12:00 - 1724 lượt xem

Dưới đây là số liệu của WTO về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng được phân loại theo các vụ khởi xướng điều tra và các biện pháp áp dụng tính đến 31/12/2009.
Để có thể hiểu được các số liệu trình bày trên cơ sở nhóm mặt hàng, trước hết cần tham khảo Bảng chú giải về Các nhóm mặt hàng trong Hệ thống hài hoà (harmonised system section headings).

Nguồn: www.wto.org
 
Tải tài liệu
Countervailing initiation - reporting member & exporting country
Countervailing initiation - reporting member
Countervailing initiation by exporting country
Countervailing initiation by sector
Countervailing measure by exporting country
Countervailing measure by reporting member & exporting country
Countervailing measure by reporting member
Countervailing measure by sector
Countervailing sectoral distribution - initiation - exporting country
Countervailing sectoral distribution - initiation - reporting member
Countervailing sectoral distribution - measure - exporting country
Countervailing sectoral distribution - measure - reporting member
harmonized system section headings
Quảng cáo sản phẩm