Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 30/6/2020

10/03/2021 12:00 - 322 Views

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ tính đến ngày 30/6/2020.


Tài liệu:
SG-InitiationsByRepMember WTO 30.6.2020
SG-InitiationsBySector
SG_InitiationsSectoralByRepMember
SG-MeasuresByRepMember
SG_MeasuresBySector
SG_MeasuresSectoralByRepMember
Quảng cáo sản phẩm