Biện Pháp Tự Vệ

Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 18/5/2017
Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 18/5/2017

18/05/2017

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 18/5/2017.
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

21/05/2015

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thị trường Việt Nam tính đến 31/8/2013
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thị trường Việt Nam tính đến 31/8/2013

29/08/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật cáccuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thịtrường Việt Nam tính đến 31/8/2013.
Quảng cáo sản phẩm