Chống Bán Phá Giá

Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31.12.2018

27/02/2019

Dưới đây là tổng hợp số liệu các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam tính đến 31.12.2018
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2018

03/04/2018

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2018
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (12/2016)

13/09/2017

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tính đến tháng 12/2016)
Các tin khác »

Chống Trợ Cấp

Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến ngày 31.12.2018

27/02/2019

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường nước ngoài tính đến ngày 31.12.2018
Thống kê các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/05/2018

01/06/2018

Số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp áp dụng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/05/2018
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 18/05/2017

18/05/2017

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 18/05/2017
Các tin khác »

Biện Pháp Tự Vệ

Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 18/5/2017

18/05/2017

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 18/5/2017.
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

21/05/2015

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thị trường Việt Nam tính đến 31/8/2013

29/08/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật cáccuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thịtrường Việt Nam tính đến 31/8/2013.
Các tin khác »