Chống Bán Phá Giá

Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/07/2016

17/08/2016

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 07 năm 2016
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/12/2015

31/12/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014

22/07/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014.

 
Các tin khác »

Chống Trợ Cấp

Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31/12/2014

22/07/2015

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31/12/2014
Số liệu cập nhật các vụ kiện Chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 30/9/2014

10/10/2014

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 30/9/2014
Số liệu cập nhật các vụ kiện Chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 31/12/2013

26/12/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 31/12/2013
Các tin khác »

Biện Pháp Tự Vệ

Thống kê các đối với hàng hóa Việt Nam

22/07/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014.
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

21/05/2015

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 30/9/2014

10/10/2014

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 30/9/2014.
Các tin khác »