Chống Bán Phá Giá

Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31.12.2018
Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31.12.2018

27/02/2019

Dưới đây là tổng hợp số liệu các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam tính đến 31.12.2018
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2018
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2018

03/04/2018

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2018
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (12/2016)
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (12/2016)

13/09/2017

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tính đến tháng 12/2016)
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2017
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2017

31/03/2017

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2017
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

12/12/2013

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

12/12/2013

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

10/06/2010

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Quảng cáo sản phẩm