Chống Bán Phá Giá

Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan đến Việt Nam tính tới tháng 07/2010
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan đến Việt Nam tính tới tháng 07/2010

05/05/2010

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống bán phá giá mà Việt Nam có liên quan tính đến tháng 07/2010
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan đến Việt Nam tính từ 01/2009 đến 10/2009
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan đến Việt Nam tính từ 01/2009 đến 10/2009

14/05/2009

Số liệu về các vụ kiện chống bán phá giá mà Việt Nam có liên quan tính từ tháng 01/2009 đến nay. 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI.

Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan đến Việt Nam tính tới tháng 12/2008
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan đến Việt Nam tính tới tháng 12/2008

06/06/2007

Số liệu về các vụ kiện chống bán phá giá mà Việt Nam có liên quan tính tới tháng 12/2008. Nguồn: Cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương.
123
Quảng cáo sản phẩm