Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006 12:00 - 3780 lượt xem

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 24/8/2004, mức thuế cuối cùng 7,7%.

Ngày 25/08/2009, EU ra quyết định sửa đổi mức thuế chống bán phá giá cuối cùng:

Quốc gia

Nhà xuất khẩu

Thuế suất (%)

Việt Nam

Header Plan Co.Ltd

0

Các công ty khác

7,7

Ngày 18/11/2010: EU ra thông báo chấm dứt thời hạn hiệu lực của lệnh áp thuế nếu trên từ ngày 20/11/2010

Tải tài liệu
Initiation
Provisional measures
Definitive
Amending definitive
Impending expiry
Notice of expiry
Quảng cáo sản phẩm