Dây đồng- Ấn Độ điều tra chống trợ cấp

13/09/2018 12:00 - 20166 lượt xem

Ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 9 năm 2018, Tổng vụ Ph&ograve;ng vệ thương mại (DGTR) &ndash; thuộc Bộ thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Ấn Độ đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm d&acirc;y đồng nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, Th&aacute;i Lan v&agrave; Việt Nam.<br /> <br /> <strong><u>Một số th&ocirc;ng tin về vụ việc:</u></strong><br /> <br /> - <strong>Sản phẩm bị điều tra</strong>: d&acirc;y đồng (&ldquo;Continuous Cast Copper Wire Rods&rdquo;) gồm c&aacute;c m&atilde; HS: 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11 v&agrave; 7409.19.<br /> <br /> - <strong>Nguy&ecirc;n đơn</strong>: Hindalco Industries, Vedanta Industries.<br /> <br /> - <strong>Thời kỳ điều tra</strong>: (i) về trợ cấp: 04/2017 &ndash; 03/2018 (12 th&aacute;ng); (ii) về thiệt hại: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 v&agrave; thời kỳ điều tra trợ cấp.<br /> <br /> - <strong>C&aacute;o buộc của nguy&ecirc;n đơn</strong>: Nguy&ecirc;n đơn c&aacute;o buộc rằng c&aacute;c nh&agrave; sản xuất/xuất khẩu h&agrave;ng ho&aacute; bị điều tra của Việt Nam đ&atilde; được nhận c&aacute;c khoản trợ cấp c&oacute; thể đối kh&aacute;ng (ưu đ&atilde;i thuế, miễn giảm thuế, ưu đ&atilde;i khoản vay, hỗ trợ xuất khẩu&hellip;) từ Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước c&aacute;c cấp của Việt Nam, g&acirc;y ra thiệt hại đ&aacute;ng kể cho ng&agrave;nh sản xuất nội địa của Ấn Độ.<br /> <br /> - <strong>Doanh nghiệp bị đơn</strong>: DGTR th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; thể sẽ tiến h&agrave;nh chọn mẫu ở mức độ hợp l&yacute; do số lượng c&aacute;c doanh nghiệp li&ecirc;n quan trong vụ việc n&agrave;y lớn. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay, DGTR chưa th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c doanh nghiệp được lựa chọn, do đ&oacute;, tất cả c&aacute;c doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm được khuyến nghị chủ động chuẩn bị c&aacute;c t&agrave;i liệu/dữ liệu để trả lời bản c&acirc;u hỏi (trừ trường hợp doanh nghiệp quyết định kh&ocirc;ng tham gia vụ việc).<br /> &nbsp;<br /> <u><strong>Hồ sơ vụ việc được đ&iacute;nh k&egrave;m dưới đ&acirc;y:</strong></u>
Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra cua An Do nam 2018 doi voi mat hang day dong
2 Thong bao gia han dien bang hoi dieu tra
3. Thong bao gia han them
Quảng cáo sản phẩm