Giải quyết tranh chấp số DS182

07/01/2015 12:00 - 1337 lượt xem

Ecuador — Biện pháp chống phá giá tạm thời với xi măng nhập khẩu từ Mexico

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Ecuador

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3, 4, 5, 6, 7, 2, c9, 12, 18; GATS 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

05 tháng 10 năm 1994Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Do Mexico khởi kiện.

Ngày 5 tháng 10 năm 1999, Mexico yêu cầu tham vấn với Ecuador về biện pháp chống phá giá tạm thời do Ecuador áp đặt nêu trong Văn bản chính thức vào ngày 14 tháng 07 năm 1999, áp dụng với xi măng nhập khẩu từ Mexico dưới mức thuế trong tiểu mục 2523.29.00, và các hành động của Ecuador thực hiện trước khi áp dụng biện pháp đó. Mexico cho rằng biện pháp chống phá giá tạm thời này và các hành động trước đó đã vi phạm các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18 và Phụ lục II của Hiệp định chống phá giá cũng như là Điều VI của GATT 1994, không tính đến những quy định khác.
Quảng cáo sản phẩm