Giải quyết tranh chấp số DS327

24/06/2014 12:00 - 1319 lượt xem

Ai Cập – Biện pháp thuế chống bán phá giá áp dụng đối với diêm nhập khẩu từ Pakistan

 Nguyên đơn:   Pakistan
 Bị đơn:    Ai Cập
 Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)  Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.1, 6.1.3,6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, , 6.8, 6.9, 6.13,12.1, 12.2, 12.2.2, 2.1, 2.2, 18, 2.2.1.1,2.2.2, 2.4
GATT 1994: Điều  XXIII:1(a), VI:2, VI:1
 Ngày nhận được yêu cầu tham vấn   21/02/2005
 Thông báo đạt được thỏa thuận chung:  29/03/2006

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 21/02/2005, Pakistan yêu cầu tham vấn với Ai Cập liên quan đến các biện pháp thuế chống bán phá giá chính thức mà nước này áp dụng đối với hộp diêm (matchboxes) nhập khẩu từ Pakistan theo Nghị định số 667/2003 ngày 18/11/2003 và các sửa đổi, mở rộng của nó. Theo Pakistan, các biện pháp này là không phù hợp với các nghĩa vụ của Ai cập theo GATT 1994 và Hiệp định ADA. Cụ thể, Pakistan khiếu nại việc áp dụng các mức thuế này cùng với cuộc điều tra dẫn đế việc áp thuế đó đã vi phạm các điều khoản sau:

•    Điều VI:1 và VI:2 của GATT 1994;

•    Điều 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.6, 6.8 đi kèm Phụ lục II, 6.9, 6.13, 12.2, 12.2.2 và 18 của Hiệp định ADA.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công, ngày 09/06/2005, Pakistan yêu cầu DSB thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp vụ kiện này. Tại cuộc họp ngày 20/06/2005, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, Ban Hội thẩm đã được thành lập sau đó tại cuộc họp của DSB ngày 20/07/2005.

Trung Quốc, EC, Nhật Bản và Hoa Kỳ yêu cầu tham gia vào vụ kiện với tư cách các bên thứ ba.

Đạt được giải pháp chung

Ngày 27/03/2006, Pakistan và Ai Cập thông báo với DSB rằng họ đã đạt được thỏa thuận chung theo Điều 3.6 của DSU, đó là một cam kết về giá giữa các nhà xuất khẩu của Pakistan và Cơ quan Điều tra của Ai Cập.

 

Quảng cáo sản phẩm