Giải quyết tranh chấp số DS429

07/01/2015 10:27 - 2617 lượt xem

Hoa Kỳ – Các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Tham vấn ngày 20/02/2012

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Việt Nam

Bị đơn

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan

(được dẫn chiếu trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định thành lập WTO: Điều XVI:4;

Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp (DSU): Điều 3.719.121.121.321.5;

Hiệp định về chống bán phá giá (Điều VI trong GATT 1994): Điều 1Phụ lục II69112.117.6(i),2.42.4.2;

GATT 1994: Điều VI:21.1VI:1VI:2(a)X

Yêu cầu tham vấn ngày:

20 tháng 02 năm 2012

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 29 tháng 02 năm 2012.

Tham vấn

Nguyên đơn là Việt Nam.

Ngày 16 tháng 2 năm 2012, Việt Nam yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các biện pháp chống bán phá giá áp dụng cho sản phẩm tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Ngoài hai lần rà soát hành chính và rà soát cuối kỳ (sunset review), yêu cầu tham vấn lần này của phía Việt Nam còn dẫn chiếu tới Pháp luật, quy định, thủ tục và thực tiễn áp dụng của Hoa Kì, bao gồm cả phương pháp “quy về 0” (zeroing).

Việt Nam khiếu nại rằng các biện pháp trên là không tuân thủ các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo:

• Các điều I:1, VI:1, VI:2 và điều X:3(a) của Hiệp định GATT 1994;

• Các điều 1, 2.1, 2.4, 2.4.2, 6, 9, 11, 17.6(i) và Phụ lục II của Hiệp định về chống bán phá giá;

• Điều XVI:4 của Hiệp định thành lập WTO;

• Các điều 3.7, 19.1, 21.1, 21.3 và 21.5 của Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp (DSU); và

• Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam.

Quảng cáo sản phẩm