Hàn Quốc

12/08/2008 12:00 - 1977 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Hàn Quốc về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là HIệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Hàn Quốc

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban Thương mại (thuộc Bộ Tài chính và Kinh tế): tiến hành điều tra và đề xuất các biện pháp áp dụng.

- Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế: có quyền quyết định áp dụng các biện pháp đối kháng tạm thời/chính thức dựa trên đề xuất của Ủy ban Thương mại.

Các thời hạn điều tra

- Điều tra ban đầu: 2 tháng kể từ khi nhận được đơn kiện

- Báo cáo kết quả điều tra ban đầu của Ủy ban Thương mại: 3 tháng kể từ khi công bố quyết định khởi xướng điều tra.

- Quyết định áp dụng biện pháp đối kháng tạm thời của Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế: 1 tháng kể từ khi nhận được báo cáo kết quả điều tra ban đầu, có thể gia hạn nhưng không quá 20 ngày.

- Điều tra cuối cùng: 1 ngày sau khi nộp báo cáo kết quả điều tra ban đầu.

- Báo cáo kết quả điều tra cuối cùng của Ủy ban Thương mại: 3 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra cuối cùng.

- Quyết định áp dụng biện pháp đối kháng chính thức của Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế: 1 tháng kể từ khi nhận được báo cáo kết quả điều tra cuối cùng, có thể gia hạn nhưng không quas20 ngày.

- Tiến hành các biện pháp áp dụng thuế đối kháng: 1 năm kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra. Trong trương hợp cần thiết có thể kéo dài đến 18 tháng.

- Yêu cầu rà soát: Sau 1 năm áp dụng các biện pháp đối kháng và trước 6 tháng trước khi các biện pháp này hết hiệu lực.

- Quyết định tiến hành rà soát: 2 tháng kể từ khi nhận được yêu cầu rà soát.

- Kết luận rà soát của Ủy ban Thương mại: 6 tháng kể từ ngày khởi xướng rà soát, có thể gia hạn không quá 4 tháng.

- Quyết đinh về các biện pháp thực hiện của Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế: 1 tháng sau khi nhận được kết quả rà soát, có thể gia hạn không quá 20 ngày.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Trong trường hợp đơn kiện bị rút lại trong giai đoạn điều tra ban đầu hoặc cuối cùng và lý do rút lại đơn kiện được cho là không thỏa đáng, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế hoặc Ủy ban Thương mại có thể hoãn quyết định chấm dứt điều tra hay không cho tới khi có kết luận điều tra ban đầu hoặc cuối cùng.

- Tỉ lệ trợ cấp = Lượng trợ cấp/giá trị hải quan x 100%

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế đăng Công báo.

- Các quyết định của cơ quan điều tra liên quan đến vụ kiện sẽ được thông báo cho các bên bằng văn bản.

- Trong tiến trình điều tra, các bên liên quan có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế hoặc Ủy ban Thương mại để được cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra trong thời điểm đó.

Tải tài liệu
Korea
Quảng cáo sản phẩm